Resultaten Winter vogel telling

Wintervogeltellingen 2020-2021

In de winter van 2019-202 begon vrijwilliger Dennis Maas met het inventariseren van vogels in de wintermaanden, met behulp van het door Sovon Vogelonderzoek Nederland gelanceerde telproject LiveAtlas. In de daaropvolgende winter kreeg Dennis Maas versterking van Wil van Gils en is dit telproject voortgezet.

Het doel is om inzicht te krijgen in de soortendiversiteit en de massaliteit van wintervogels binnen de gemeente Geertruidenberg. Binnen elk kilometerhok dat binnen de gemeentegrenzen valt worden alle aanwezige vogels geteld. Elk kilometerhok wordt hierbij gedurende de maanden januari en februari eenmalig bezocht. In kilometerhokken die volledig binnen de gemeentegrenzen liggen worden tijdens het bezoek gedurende één uur alle aanwezige vogels per soort genoteerd. Kilometerhokken die slechts deel binnen de gemeentegrenzen liggen worden korter dan één uur bezocht. 

Doordat dit de tweede opeenvolgende winter is dat de wintervogeltellingen zijn uitgevoerd is het mogelijk om een vergelijking te maken tussen beide winters. In de winter van 2020-2021 zijn door de uitbreiding van het aantal vrijwilligers meer kilometerhokken geteld. De nieuw getelde kilometerhokken betreft met name hokken die niet geheel binnen de gemeentegrenzen liggen.

Figuur 1 toont het aantal vogelsoorten per kilometerhok in de winter van 2020-2021. Daarnaast is in kleur weergegeven of er in de betreffende kilometerhokken sprake is van een toe- of afname in de soortdiversiteit ten opzichte van de vorige winter. In kilometerhok 44-35-52 werd met 31 soorten de hoogste diversiteit aan wintervogels vastgesteld. Dit is opmerkelijk te noemen, omdat de winter hiervoor nog slechts 10 soorten werden waargenomen. Kilometerhokken aan de randen van de gemeente scoren laag op de soortdiversiteit. Dit is echter te verwachten, omdat hier niet het gehele kilometerhok is geïnventariseerd. Met betrekking tot de toe- of afname van het aantal soorten per kilometerhok is een sterk wisselend beeld te zien. In totaal voor de gehele gemeente zijn in de winter van 2020-2021 tien soorten meer waargenomen dan in de winter van 2019-2020, met 67 soorten deze winter tegenover 57 in de voorgaande winter. Nieuwe soorten zijn bijvoorbeeld Topper, Blauwe kiekendief, Veldleeuwerik en Patrijs (Figuur 2). 

De hoogste aantallen aanwezige vogels werden waargenomen op 2 februari 2021 in de stadskern van Geertruidenberg (478) en op 11 februari 2021 in het buitengebied van Raamsdonk, in de omgeving van de Lageweg (455). Figuur 3 geeft de aantallen weer per kilometerhok en of er sprake is van een toe- of afname opzichte van de winter van 2019-2020. Er is in de meeste kilometerhokken die beide jaren zijn geteld sprake van een toename in het aantal waargenomen individuen. 

pastedGraphic.png

Figuur 1 Aantal soorten per kilometerhok gedurende de winterperiode 2020-2021 en de trend met betrekking tot het aantal soorten tussen beide winters.

pastedGraphic_1.png

Figuur 2 Patrijzen in de sneeuw tijdens een telling op 10 februari 2020 (Foto: Dennis Maas).